Yhteystiedot

Terveystoimittajat (Hälsojournalister, Health Journalists) ry

Y-tunnus 1542409-2

Yhteystiedot
c/o yhdistyksen sihteeri Sanna Jäppinen
Amiraalinkatu 4 B 25
00160 Helsinki
sihteeri@terveystoimittajat.fi
puh. 050 538 5908

Laskutustiedot (pdf)


Hallitus

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan hallituksen, joka vastaa käytännön toiminnasta. Hallitus kokoontuu noin puolentoista kuukauden välein.

Vuoden 2023 toimintakertomus (pdf)

Vuoden 2024 hallitus

Ilpo Salonen, puheenjohtaja
Leena Koskenlaakso, varapuheenjohtaja
Sanna-Kaisa Hongisto
Leena Nieminen
Minna Pernaa
Tuula Silvonen
Diana Törnroos

Yhdistyksen sihteerinä toimii Sanna Jäppinen.

Yhdistyksen aiemmat puheenjohtajat

2021–2023 Anna-Liisa Karhula
2018–2020 Marja Kytömäki
2015–2017 Heljä Salonen
2012–2014 Mirja Karlsson
2009–2011 Tiina Merikanto
2007–2008 Tiina Rajamäki
2005–2007 Marjut Lindberg
2003–2004 Pirkko Vuorio
2001–2002 Maarit Huovinen
1998–2000 Jaakko Kyläsalo
1997 Hanna Lähteenmäki
1995–1996 Vesa Laaksonen
1993–1994 Pirkko Vuorio
1991–1992 Maarit Huovinen
1989–1990 Tellervo Aho
1987–1988 Sinikka Mustonen

Säännöt

Terveystoimittajat (Hälsojournalister, Health Journalists) ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Terveystoimittajat (Hälsojournalister, Health Journalists) ry aiemmin Lääketieteen toimittajat ‒ Medicinska journalister ‒ Medical Editors r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on olla terveyden edistämistä, terveydenhuoltoa, terveys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä lääketieteen ja terveyden tutkimusta säännöllisesti seuraavien ja tämän aihealueen parissa työskentelevien toimittajien tai vastaavaa toimituksellista työtä tekevien yhdyssiteenä. Yhdistys edistää jäsentensä ammatillista koulutusta, eettistä terveysjournalismia ja ammattitaidon kehittämistä yleensä sekä luo jäsenkunnalle koti- ja ulkomaisia alan yhteyksiä.

3 § Toiminta

Yhdistys

 • järjestää kokouksia, seminaareja ja koulutus-, esitelmä-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja -matkoja
 • tekee yhteistyötä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa terveys- ja sosiaalialaan ja tiedotukseen liittyvissä asioissa
 • edustaa terveysalan toimittajia, ottaa kantaa ja antaa lausuntoja.
 • harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tekee julkaisutoimintaa ja toimittamista koskevia esityksiä ja aloitteita
 • antaa lausuntoja ja toimii muilla edellä mainittuihin verrattavissa olevilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Yhdistys voi vastaanottaa toimintansa tukemiseksi avustuksia, apurahoja ja lahjoituksia. Yhdistys voi omistaa aineellista ja aineetonta omaisuutta.

4 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö, joka on jatkuvasti ja pääasiallisesti toimituksellisessa työssä Suomessa toimivassa lehdessä, radiossa, televisiossa tai verkkojulkaisussa tai näitä tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli- tai uutistoimistossa tai toimii free lance -toimittajana tai muutoin työskentelee näiden sääntöjen 2. §:ssä mainitun aihealueen piirissä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu maksamaan vuosikokouksen vahvistamat liittymismaksun ja jäsenmaksun. Kunniajäsenten ei tarvitse maksaa näitä maksuja.

Jäsenen on ilmoitettava yhdistyksen sihteerille kulloinkin voimassa olevat kirje- ja sähköpostiosoitteensa häiriöttä toimivan yhteydenpidon varmistamiseksi.

Jäsen voi erota yhdistyksestä koska hyvänsä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai joka ei ole, huomautuksesta huolimatta, maksanut erääntyvää edellisen vuoden jäsenmaksua.

Hallitus voi erottaa jäsenen, tätä kuultuaan, mikäli tämän työtehtävät ovat muuttuneet niin, että ne eivät täytä sääntöjen 4. §:ssä määriteltyjä jäsenyysehtoja.

5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Sama henkilö voidaan valita näihin tehtäviin korkeintaan kolmeksi vuodeksi peräkkäin. Hallituskauden päätyttyä hallituksen jäsen voidaan valita jatkamaan puheenjohtajana vielä vuosi kerrallaan seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä katsovat siihen aihetta olevan tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen neljän jäsenen, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, läsnäollessa.

6 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa.

Hallituksen tulee

 • asettaa tarpeen vaatiessa avukseen toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden kokoonpano, tehtävät ja palkkiot
 • hyväksyä uudet jäsenet
 • hoitaa yhdistyksen omaisuutta
 • ottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkionsa
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat sekä panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • tehdä yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa.

8 § Toimintakertomus ja tilinpäätös
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilit viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille. Heidän on annettava niistä lausuntonsa viikon kuluessa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettuna.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseensa tammi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä sekä tarpeen vaatiessa ylimääräisiin kokouksiin.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset jäsenille sähköpostitse tai kirjeitse lähetettävillä kutsuilla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen ylimääräistä kokousta ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjan tarkastajat
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä toimintavuodeksi
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin etukäteen, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen omaisuus siirtyy Suomen Journalistiliitolle käytettäväksi sen määrittelemällä tavalla.